Vatten är en viktig naturtillgång, kanske till och med den viktigaste på jorden. Det är en förutsättning för liv att tillgång till vatten finns. Högkvalitativ, rent vatten är nödvändigt för människors hälsa och välmående.

I Sverige finns det gott om vatten i olika former. Många hushåll tar sitt vatten till permanentbostad eller till landställen från egen brunn. Oftast är vattnet av god kvalitet redan från början, men det finns ett antal ämnen och faktorer som kan påverka vattnets kvalitet och smakupplevelse samt även vattenrören. Det är därför en god idé att låta testa det vatten man använder med regelbundna mellanrum.

Lukt och smak

Det är inte möjligt att med hjälp av enbart lukt och smak avgöra vattnets kvalitet. Om vattnet luktar eller smakar konstigt behöver det heller inte betyda att vattnet är för dåligt för att dricka. Många olika faktorer kan påverka vattnets smak och lukt, t.ex. svavel, humusämnen från jord eller högt metallinnehåll. Det går att beställa vattenanalys för att ta reda på om vattnet är tjänligt att dricka samt även identifiera vad i vattnet som orsakar avvikande lukt eller smak.

Skadliga vattenföroreningar

Vattenföroreningar ger sig inte alltid till känna via människans fem sinnen. Ett exempel är radon, som varken syns, luktar eller smakar något men kan orsaka cancer vid hög exponering under längre tid. Radon i form av markradon förekommer naturligt i jord och berg och kan läcka in i vattentäkter.

Mikroorganismer i form av bakterier, t.ex. E.Coli, kan komma in i vattnet via felaktigt dragna eller trasiga avloppsledningar. I större mängder kan denna bakterie orsaka magproblem. Olika grundämnen och kemiska föreningar är inte heller bra för kroppen i större mängder. Mindre barn är särskilt känsliga för t.ex. höga halter av fluorid, nitriter och koppar. Dessa ämnen är inte bra för vuxna heller i större mängder.

Rörsystemet

Även för vattenledningarna är vattenkvaliteten viktig. Ett surt vatten, d.v.s. ett vatten med lågt pH, kan skada vattenledningarna och minska rörsystemets livslängd.

Vattenanalys

Genom att beställa en vattenanalys kan samtliga parametrar som nämnts ovan kontrolleras. Det är lättare att angripa problemet när orsaken är utredd.

Comments are closed.